标签:宝宝学习

未分类

长歌行(汉乐府)

长歌行(汉乐府)
汉乐府《长歌行》 原文: qīng qīng yuán zhōng kuí 青青园中葵, zhāo lù dài rì xī 朝露待日晞。 yáng chūn bù dé zé 阳春布德泽, wàn wù shēng guāng huī 万物生光辉。 cháng kǒng qiū...

我是站长 3年前 (2019-03-12) 335℃ 0评论 0喜欢